ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВЕТЕ НА РАЙТ ИМИДЖ ЕООД

I. Общи разпоредби
Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтовете на Райт Имидж ЕООД. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Райт Имидж, с който получавате правото да използвате услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Райт Имидж. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете на Райт Имидж.
Потребителите получават правото да използват услугите на сайтовете, наричани занапред в този документ и само "сайта", единствено за лични/нетърговски цели.

II. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на Райт Имидж.
"УСЛУГА/и" на сайта включват:
- достъп до предоставяните през уеб браузър или мобилно приложение информационни ресурси/данни на сайта;
- получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата Потребители на сайта.
"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Райт Имидж се намира в договорни отношения и от името на което Райт Имидж има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на регистрирани Потребители на сайта, които са дали съгласието си за това.
"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
"ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

III. Авторски права
1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
2. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на Райт Имидж. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от Райт Имидж. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

IV. Поверителност
Във връзка с използването на услугите на сайтовете и приложенията ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за защита на личните данни, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.
Данните ви се използват за целите на Директния маркетинг само ако изрично сте дали съгласието си за това при регистрацията си или чрез промяна на настройките в профила си.

V. Ограничаване на отговорността
Райт Имидж прави всичко възможно, за да поддържа на сайта и приложенията си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Райт Имидж не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. Райт Имидж полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
Райт Имидж не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
Райт Имидж не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
Райт Имидж има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи регистрация
Райт Имидж си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:
- Регистрация за получаване на бюлетини на изданията на Райт Имидж
- Препоръчване на статия
- Гласуване за анкета
- Изпращане на новина/галерия за публикуване
- Участие в игри с награди

Райт Имидж си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия или на Политиката за защита на личните данни на Райт Имидж.
Райт Имидж си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Промени
Райт Имидж си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Политиката за защита на личните данни по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Последна промяна: 30.09 2020 г.